Algemene Voorwaarden

Hieronder beschreven staan alle Algemene Voorwaarden.

Lees ze aandachtig door en mocht u vragen hebben, 

neem gerust contact met ons op.

ALGEMENE VOORWAARDEN NOTRS B.V. 

Versie d.d. 5 mei 2022 

KvK 83008608 
ALGEMENE VOORWAARDEN NOTRS B.V. 

Inhoudsopgave Artikel 1. Definities Notariële Diensten 
Artikel A 1. Algemeen 
Artikel A 2. Offertes 
Artikel A 3. Annulering van een Notariële Dienst 
Artikel A 4. Wet Witwassen en Financiering Terrorisme 
Artikel A 5. Aansprakelijkheid 
Artikel A 6. Prijzen en betaling 
Artikel A 7. Werkdagen tot passeerdatum 
Artikel A 8. Wijzigingen in de opdracht 
Artikel A 9. Klachten 
Artikel A 11. Juist- en volledigheid van informatie 
Artikel A 12. Geheimhouding 
Artikel A 13. Forumkeuze 

Juridische Diensten 

Artikel B 1. Algemeen 
Artikel B 2. Offertes 
Artikel B 3. Annulering van een Juridische Dienst 
Artikel B 4. Aansprakelijkheid 
Artikel B 5. Merkregistraties 
Artikel B 6. Geschillen Administratieve Diensten 
Artikel C 1. Algemeen 
Artikel C 2. Offertes, aanbiedingen 
Artikel C 3. Overeenkomst, Inhoud 
Artikel C 4. Annulering, onderbreking en vertraging 
Artikel C 5. Prijs en prijswijzigingen 
Artikel C 6. Overeenkomst; duur, opschorting en beëindiging 
Artikel C 7. Termijn en wijze van uitvoering van de Administratieve Diensten 
Artikel C 8. Geheimhouding en exclusiviteit 
Artikel C 9. Bezwaren 

Artikel C 10. Betaling 
Artikel C 11. Aansprakelijkheid misverstanden 
Artikel C 12. Overmacht 
Artikel C 13. Aansprakelijkheid 
Artikel C 14. Intellectueel eigendom 
Artikel C 15. Geschillen, verjaring en toepasselijk recht 

Abonnementsadvies 

Artikel D 1. Algemeen 
Artikel D 2. Toepasselijkheid 
Artikel D 3. Gegevens en informatie 
Artikel D 4. E-mail en internetgebruik 
Artikel D 5. Uitvoering van de opdracht 
Artikel D 6. IE-Rechten 
Artikel D 7. Geheimhouding 

Artikel D 8. Persoonsgegevens 
Artikel D 9. Honorarium 
Artikel D 10. Betaling 
Artikel D 11. Reclames 
Artikel D 12. Aansprakelijkheid 
Artikel D 13. Geschillen en forumkeuze Bijlage 1. Partners 

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

Wanneer in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van één van de dikgedrukte begrippen dan wordt daaraan de navolgende definitie toegekend: 

Abonnement: De maandelijks verlengde overeenkomst met betrekking tot de Administratieve Diensten, zoals nader gedefinieerd in Artikel C 3.1; 

Algemene Voorwaarden: dit document; Artikel: Artikel 1.2; 
Bijlage(n): Artikel 1.2; 

Cliënt: de afnemer van Diensten aangeboden op hierna te noemen Websites 

Dienst: De op de Website aangeboden diensten door NOTRS en/of de Partners, zoals verder gedefinieerd in Artikel 1.5; 

NOTRS: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NOTRS 
B.V., statutair gevestigd te Zeewolde, Nederland aan de Wagonette 2A, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83008608; 

Partner: Één of meerdere van de uitvoerend partners van NOTRS zoals opgenomen in Bijlage A; 

Websites: De website van NOTRS, te weten: www.NOTRS.com, en www.onlineflexbvoprichten.nl alsmede alle subdomeinen; 

Wederpartij: Afnemer van een Dienst van NOTRS, specifiek in de context van Administratieve Diensten in sectie C. 

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de hierna genoemde artikelen het volgende: 
– een verwijzing in deze Algemene Voorwaarden naar een “Bijlage” of een “Artikel” geldt als een bijlage of een Artikel van de Algemene Voorwaarden; 
– een verwijzing naar een persoon geldt als een verwijzing naar een natuurlijk persoon, personenvennootschap of een rechtspersoon; 
– het enkelvoud wordt geacht mede te omvatten het meervoud en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten en verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa; 
– de aanhef, kopje en nummering van Artikelen en/of Bijlagen (of onderdelen daarvan) in of bij de Algemene Voorwaarden zijn slechts opgenomen ter vergemakkelijking van het gebruik en hebben geen invloed op de interpretatie ervan; 
– de Bijlagen zijn onverbrekelijk verbonden met, en maken deel uit van, de Algemene Voorwaarden. Een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden omvat mitsdien tevens een verwijzing naar deze Bijlagen; 
– een verwijzing naar “dochtermaatschappijen”, “groepsmaatschappijen“ respectievelijk 

“deelnemingen” geldt als een verwijzing naar dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen respectievelijk deelnemingen zoals bedoeld in Artikel 2:24a BW, Artikel 2:24b BW respectievelijk 2:24c BW; en 
– de woorden “daaronder begrepen” en woorden van gelijke strekking betekenen “daaronder begrepen doch niet beperkt tot”. 

Cliënt kan via de Websites Diensten afnemen van NOTRS. 

De Diensten worden uitgevoerd door NOTRS of door één of meerdere Partners. Cliënt vrijwaart NOTRS van enige aansprakelijkheid wanneer een Partner de uitvoering van de Dienst op zich neemt. 

Cliënt kan kiezen uit 4 verschillende categorieën Diensten, te weten: 
– Notariële Diensten, waarvoor de relevante Artikelen zullen worden aangegeven met de letter “A”; 
– Juridische Diensten, waarvoor de relevante Artikelen zullen worden aangegeven met de letter “B” 
– Administratieve Diensten, waarvoor de relevante Artikelen zullen worden aangegeven met de letter “C”; of 
– Abbonnements Diensten, waarvoor de relevante Artikelen zullen worden aangegeven met de letter “D”. 

De voorwaarden waaronder de Dienst geleverd wordt zijn afhankelijk van het type Dienst. Die voorwaarden worden hierna onder de letters A tot en met D nader gespecificeerd. 

De verschillende typen Diensten zijn als volgt onderverdeeld: 

i Notariële Diensten: 
– Oprichten rechtspersoon; 
– Aandelenoverdracht; 
– Statutenwijziging; 
– Notariële identificatie ten behoeve van KVK-inschrijvingen, bijvoorbeeld voor Eenmanszaken en Vennootschappen onder Firma, en 
– Overige notariële diensten voor ondernemers

ii Juridische Diensten: 
– Ter beschikking stellen van modelcontracten en overige modeldocumenten; 
– Juridische advisering (waaronder het opstellen en beoordelen van maatwerkcontracten); en 
– Het voeren van civielrechtelijke en administratiefrechtelijke procedures (waaronder bezwaarprocedures); 
– Het uitvoeren van BV opheffingen; 
– Het uitvoeren van merkregistraties. 

iii Administratieve Diensten: 
– Het bijwerken van de (salaris) administratie; 
– Het verwerken van bankmutaties, facturen en het kasboek; en 
– Het opstellen en indienen van aangiften; 

iv Abbonnements Diensten 
– Alle advieswerkzaamheden, legalisaties en akten in de ruimste zin van het woord, met betrekking tot notariële diensten voor ondernemers tegen betaling van een periodieke vergoeding; 

Notariële Diensten 

Artikel A 1 Algemeen 

A 1.1 NOTRS stelt via de Websites notariële diensten beschikbaar, die door haar Partners zullen worden uitgevoerd onder de hierna genoemde voorwaarden (hierna: “de Notariële Diensten”). 

A 1.2 De Partners oefenen een zelfstandige praktijk van Notaris uit zoals bedoeld in de Nederlandse Wet op het Notarisambt. Zij werken ieder voor eigen rekening en risico en onder hun eigen respectieve handelsnamen. In het kader van Notariële Diensten die zij via NOTRS verrichten handelen zij tevens onder de handelsnaam van NOTRS voor wat betreft de acquisitie van die diensten. De Partners zijn in hun relatie tot Cliënten en in de uitvoering van de Notariële Diensten altijd zelfstandig opdrachtnemer en volledig onafhankelijk van NOTRS. 

A 1.3 Aangezien NOTRS niet zelf de Notariële Diensten verleent, maar slechts de acquisitie daarvan op zich neemt voor haar Partners, vrijwaart Cliënt NOTRS van iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortkomt uit Notariële Diensten die door de Partners worden verricht, zowel door Cliënt zelf als door derden geleden. 

Artikel A 2 Offertes 

A 2.1 Aanbiedingen en offertes van NOTRS zijn steeds vrijblijvend. De verplichting om de op de Website vermelde Notariële Diensten uit te voeren komt eerst tot stand nadat NOTRS het aanvraagformulier heeft beoordeeld en zij op grond daarvan bereid is een overeenkomst houdende een verplichting tot het doen uitvoeren van een Notariële Dienst met Cliënt aan te gaan. NOTRS kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien die aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

A 2.2 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod dan is NOTRS daaraan niet gebonden, tenzij zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt. 

A 2.3 Offertes van NOTRS gelden steeds als offertes uitgebracht voor en namens haar Partners. NOTRS gaat nimmer zelf een verplichting tot uitvoering van Notariële Diensten aan. 

Artikel A 3 Annulering en weigering van een Notariële Dienst 

A 3.1 Indien een Notariële Dienst wordt geannuleerd wordt deze te allen tijde geacht voor minstens 50% te zijn uitgevoerd in verband met reeds gemaakte kosten. Een Cliënt ontvangt nimmer meer dan 50% van het factuurbedrag retour. 

A 3.2 De Partners van NOTRS kunnen overgaan tot het verrichten van Notariële Diensten indien en voor zover de Notariële Dienst in het voorliggende geval niet strijdig is met de Nederlandse beroepsregels voor Notarissen. NOTRS en haar Partners behouden zich derhalve het recht voor een aanvraag tot een Notariële Dienst te weigeren indien zij deze aanvraag op basis van de beroepsregels voor Notarissen niet kunnen accepteren of indien zij op basis van de aanvraag meerwerk en/of onderzoek moeten verrichten naar de enkele en eenzijdige mening van NOTRS. De beoordeling daarvan geschiedt door eigen inschatting van NOTRS en/of haar Partners. 

A 3.3 Indien NOTRS en/of haar Partners de aanvraag voor de Notariële Dienst in eerste instantie accepteren op basis van de door Cliënt verschafte informatie, doch naderhand aanvullende informatie verkrijgen op basis waarvan het verlenen van die Notariële Dienst in het voorliggende geval zou leiden tot een overtreding van de beroepsregels voor Notarissen, of zou leiden tot meerwerk en/of aanvullend onderzoek verrichten naar de enkele en eenzijdige mening van NOTRS, behouden NOTRS en/of de Partners zich het recht voor een reeds geaccepteerde opdracht te annuleren. Dit voorbehoud geldt zowel voor aanvullende informatie die betrekking heeft op nieuw ontstane omstandigheden, alswel voor omstandigheden die reeds bestonden vóór het accepteren van de aanvraag maar nog niet aan NOTRS en/of haar partners bekend waren. 

A 3.4 NOTRS en/of haar partners zijn in ieder geval gerechtigd tot het weigeren van een aanvraag tot Notariële Dienstverlening zoals bedoeld in artikel A 3.2, of na acceptatie het annuleren daarvan zoals bedoeld in artikel A 3.3, indien: 
– Cliënt NOTRS en/of haar partners bij de aanvraag onjuist heeft geïnformeerd over de uiteindelijke belanghebbende bij de Notariële Dienst, al dan niet bewust, 
– Cliënt NOTRS en/of haar partners bij de aanvraag onjuist heeft geïnformeerd over zijn/haar betrokkenheid bij faillissementen in het verleden, of verblijf in de gevangenis, al dan niet desbewust, 
– NOTRS en/of haar partners informatie verkrijgen op basis waarvan zij ingevolge de beroepsregels voor Notarissen gehouden zijn meer onderzoek te verrichten naar de achtergrond van de Cliënt, waardoor de aanvraag komt te vallen buiten de categorie van Notariële Diensten waarvoor de overeenkomst met de Cliënt was aangegaan, 
– De Notariële Dienst in het voorliggende geval een handelen of nalaten Van NOTRS en/of haar Partners vereist dat strijdt met de wet. 
– Client voornemens is een of meerdere van de volgende activiteiten te verrichten 
o Handel in of vervaardigen van drugs, waaronder softdrugs en producten met softdrugs zoals spacecakes. 
o Handel in of vervaardigen van goederen bedoeld ter voorbereiding op het vervaardigen van (soft)drugs zoals Growshops. 
o Handel in of vervaardigen van diamanten. 
o Handel in of vervaardigen van goud en andere edelmetalen. 
o Handel in of vervaardigen van edelstenen. 
o Handel in voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, sieraden, juwelen.                                       
o Handel in cryptovaluta zoals Bitcoin.                                       
o Gereguleerde activiteiten (AFM, DNB et cetera). 

A 3.5 Indien een Notariële dienst wordt geannuleerd ingevolge artikel A 3.3 verliest een Cliënt in het geheel zijn aanspraken op restitutie van het reeds door hem/haar betaalde bedrag voor de gevraagde Notariële Dienst. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht op reeds door NOTRS en/of haar Partners op dat moment gemaakte kosten voor IT, acquisitie, administratie en personeel, waarna beide bedragen op hun gezamenlijke beloop tenietgaan en NOTRS en Cliënt over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben. 

A 3.6 Indien een Notariële dienst niet is afgerond binnen één jaar na de datum van betaling daarvan door Cliënt en dit achterblijven niet is te wijten aan enig handelen of nalaten van NOTRS en/of haar partners, zullen NOTRS en/of haar partners bevrijd zijn van iedere verplichting tot het verrichten van deze Notariële Dienst. Alsdan zal ook geen restitutieverplichting ontstaan voor NOTRS en/of haar partners jegens de Cliënt ter zake van het reeds betaalde factuurbedrag voor de Notariële dienst. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht op reeds door NOTRS en/of haar Partners tot op dat moment gemaakte kosten voor IT, acquisitie, administratie en personeel, waarna beide bedragen op hun gezamenlijke beloop tenietgaan en NOTRS en/of haar Partners enerzijds en Cliënt anderzijds over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben. 

A 3.7 Indien een Notariële dienst niet is afgerond binnen 6 maanden na de datum van betaling daarvan door Cliënt en dit achterblijven niet is te wijten aan enig handelen of nalaten van NOTRS en/of haar partners, zullen NOTRS en/of haar partners pas gehouden zijn deze dienst voor de Cliënt af te ronden indien de Cliënt daarvoor een aanvullende betaling van € 200,- = exc. BTW heeft verricht aan NOTRS. Dit bedrag wordt gebruikt om de kosten te dekken die NOTRS en/of haar partners moeten maken om het dossier van de Cliënt te heropenen. 

A 3.8 Indien een afspraak met NOTRS en/of haar partners is gemaakt die verband houden met een Notariële dienst, waaronder in ieder geval begrepen een afspraak voor een identificatie, adviesgesprek of Belehrung, dan is Cliënt verplicht deze afspraak na te komen. Indien Cliënt de afspraak niet nakomt, waaronder uitdrukkelijk begrepen niet of onvoldoende voorbereid aanwezig is bij een online gesprek c.q. digitale toegang, dan zullen NOTRS en/of haar partners pas gehouden zijn deze dienst voor de Cliënt af te ronden indien de Cliënt daarvoor een aanvullende betaling van € 200,- = exc. BTW heeft verricht aan NOTRS. Mocht de Notariële dienst digitaal worden afgenomen, dan dient Cliënt bij voorbaat zijn/haar digitale toegang te testen. De digitale toegang komt voor rekening en risico van Cliënt.

A 3.9 Bij annuleren van de dienstverlening brengen wij altijd 250 euro annuleringskosten in rekening.

Artikel A 4 Wet Witwassen en Financiering Terrorisme 

A 4.1 Conform de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (hierna: “WWFT”) dienen de Partners een potentiële Cliënt te identificeren en deze identificatie te verifiëren alvorens zij de opdracht kunnen accepteren. Verificatie van de door de potentiële Cliënt verstrekte gegevens zal plaatsvinden op basis van documenten, gegevens en inlichtingen uit onafhankelijke en betrouwbare bron, zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, de Gemeentelijke Basis Administratie. Voor cliënten die zijn opgericht naar buitenlands recht zal op basis van de informatie verstrekt door onafhankelijke professionele zakelijke dienstverleners worden beslist. 

A 4.2 Cliënt verleent door akkoord te geven op een offerte toestemming aan NOTRS en de Partners 

om derden te benaderen omtrent de verificatie. 

Artikel A 5 Aansprakelijkheid 

A 5.1 Iedere aansprakelijkheid van NOTRS en/of de Partners voor schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van een Notariële Dienst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door die partij gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van die partij komt. 

A 5.2 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens in Artikel A 5.1 voornoemde verzekering(en) wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid van NOTRS en/of de Partners is beperkt tot het bedrag dat door de Cliënt is betaald voor de Notariële Dienst in verband waarmee de schade is ontstaan. 

A 5.3 Onder iedere omstandigheid is de aansprakelijkheid van NOTRS en de Partners beperkt tot een gezamenlijk maximum van € 5.000,=. 

Artikel A 6 Prijzen en betaling 

A 6.1 Alle prijzen en tarieven op de Websites worden getoond exclusief omzetbelasting en alle andere belastingen, behalve als dit anders staat vermeld op de Websites of in de opdrachtbevestiging mail. 

A 6.2 Met het doel de opdracht zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de specifieke business van de Cliënt wijken bedragen en voorwaarden in de per email toegezonden opdrachtbevestiging (door NOTRS of door een van de Partners) soms af van de op de Websites genoemde bedragen en voorwaarden. Bij een eventuele afwijking met bedragen genoemd op de Websites zijn de bedragen die worden genoemd in de opdrachtbevestigingen altijd leidend. 

A 6.3 Een Cliënt kan geen rechten ontlenen aan duidelijke vergissingen, druk- en typefouten op de Websites of in communicatie van NOTRS. 

A 6.4 Indien een Notariële Dienst niet reeds is betaald voorafgaand aan de uitvoering van die Dienst, dient Cliënt binnen 5 werkdagen na de uitvoering van die Dienst de volledige betaling aan NOTRS te verzorgen, zonder recht op aftrek, korting of schuldverrekening. 

A 6.5 Indien Cliënt de verplichting uit Artikel A 6.4 niet nakomt treedt het verzuim automatisch in, zonder dat daarvoor een aanvullende ingebrekestelling is vereist. 

A 6.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

Artikel A 7 Werkdagen tot passeerdatum 

A 7.1 De oprichtingstermijn van een BV die door NOTRS op de Websites wordt geadverteerd (5-7 werkdagen) , geldt voor een BV met standaard specificaties in verband waarmee die termijn wordt genoemd. Zodra de specificaties van een op te richten BV afwijken van deze standaard specificaties, komt de genoemde termijn te vervallen. Op initiatief van de Cliënt kan door NOTRS een nieuwe termijn worden toegezegd voor de oprichting van zijn/haar BV. 

A 7.2 De in artikel A 7.1 bedoelde termijn begint op de eerste dag, volgend op de dag waarop: de WWFT-verificatie en identificatie van de Cliënt op de juiste wijze heeft plaatsgevonden 
de volmacht voor de oprichting van de BV door de Cliënt is ondertekend 
en de concept akte van oprichting door de Cliënt is goedgekeurd. Alle drie deze handelingen zijn noodzakelijk voor de oprichting van de BV. 

A 7.3 Wanneer op de Websites wordt gesproken van “dag” dan wordt hiermee bedoeld “werkdag”. 

Werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van erkende feestdagen. 

A 7.4 Indien een in Artikel A 7.1 genoemde termijn door NOTRS en/of haar Partners wordt overschreden is de aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortkomende schade voor NOTRS te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de Cliënt heeft betaald voor de oprichting van zijn/haar BV. 

A 7.5 Cliënt vrijwaart NOTRS en de Partners in ieder geval voor eventuele gevolgschade die zou ontstaan uit een overschrijding van de in Artikel A 7.1 bedoelde termijn. 

Artikel A 8 Wijzigingen in de opdracht 

A 8.1 Indien de opdracht tussentijds wijzigt kunnen daaraan meerkosten verbonden zijn. De meerkosten zullen vooraf worden gecommuniceerd en zijn voor het passeren van de akte verschuldigd. 

A 8.2 Een wijziging in de juridische structuur en zeggenschapsverhoudingen binnen de groep waartoe Cliënt behoort, alsmede van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden waarin Cliënt deelneemt of waarvan Cliënt onderdeel uitmaakt, een en ander in de ruimste zin van het woord, dient onverwijld aan NOTRS en de Partners te worden doorgegeven. 

A 8.3 Cliënt vrijwaart NOTRS en de Partners van iedere aansprakelijkheid ingevolge niet nakoming van de verplichtingen uit Artikel A 8.2. 

Artikel A 9 Klachten 

A 9.1 Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Cliënt klaagt, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, de fout of de tekortkoming, indien Cliënt aantoont dat Cliënt het gebrek, de fout of de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan NOTRS kenbaar te worden gemaakt. 

A 9.2 Klachten schorten geen betalingsverplichting op. 

A 9.3 NOTRS zal iedere klacht individueel beoordelen. Ingeval van een, naar het oordeel van NOTRS, terechte en tijdig uitgebrachte klacht heeft Cliënt de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Cliënt reeds betaalde honorarium. Hierin geldt dat indien deze bepaling strijdig is met de Wet op het Notarisambt en/of de notariële beroepsregels, dat die wet en/of regels voorrang krijgen. 

Artikel A 10 Contractovername 

A 10.1 Het is Cliënt niet toegestaan (enige verplichting uit) de opdracht over te dragen aan derden, tenzij NOTRS hier uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord gaat. NOTRS is gerechtigd aan deze toestemming, welke niet op onredelijke gronden zal worden onthouden, voorwaarden te verbinden. Cliënt verbindt zich in ieder geval om in dat geval alle ter zake relevante (betalings-)verplichtingen uit de opdracht en de Algemene Voorwaarden aan de derde op te leggen. U blijft te allen tijde naast deze derde hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de opdracht en de Algemene Voorwaarden. 

A 10.2 Cliënt vrijwaart NOTRS en de Partners ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door u uit de opdracht en/of de Algemene Voorwaarden, tenzij dwingende (inter-)nationale wet- of (beroeps-)regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. Deze vrijwaring wordt mede bedongen ten behoeve van de door ons voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde (bestuurders van) aandeelhouders, bestuurders of werknemers van NOTRS en derden, waaronder begrepen de Notariële Partners, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze vrijwaring kunnen doen. 

Artikel A 11 Juist- en volledigheid van informatie 

A 11.1 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan NOTRS en de Partners ter beschikking gestelde documenten en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 

A 11.2 Cliënt vrijwaart NOTRS en de Partners van iedere aansprakelijkheid ingevolge niet, of niet volledige, nakoming van de verplichtingen uit Artikel A 11.1. 

Artikel A 12 Geheimhouding 

A 12.1 De Notariële Diensten vinden plaats onder de strikte notariële geheimhoudingsplicht, die ook geldt voor NOTRS. 

Artikel A 13 Forumkeuze 

A 13.1 Op de rechtsverhouding tussen de Partner en Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter. 

Juridische Diensten 

Artikel B 1 Algemeen 

B 1.1 Dit artikel B is van toepassing op de Juridische Diensten als bedoeld in artikel 1.6. 

B 1.2 NOTRS stelt via de Website modelovereenkomsten en overige model documentatie beschikbaar (de “Documenten”). Cliënt is zich ervan bewust dat de Documenten niet meer zijn dan een model dat in veel situaties bruikbaar is als een uitgangspunt, maar niet zijn toegesneden op de specifieke casus van de Cliënt. Het invullen van de Documenten en/of het op basis hiervan aangaan van rechten en verplichtingen is voor eigen rekening en risico van de Cliënt. De Documenten zijn uitsluitend bestemd voor de Cliënten die een Abonnement hebben op Legal Management Diensten. 

B 1.3 Cliënt kan desgewenst aan NOTRS verzoeken om overige Juridische Diensten te verlenen aan Cliënt, danwel Cliënt te assisteren bij het vinden van een juiste juridische Partner (in brede zin) ten aanzien van overige Juridische Diensten. Met overige Juridische Diensten wordt met name bedoeld het inwinnen van juridisch advies (bijvoorbeeld het opstellen of beoordelen van maatwerkcontracten) en voorbereiden en het voeren van civiele en administratiefrechtelijke procedures. Het staat Cliënt te allen tijde vrij al dan niet gebruik te maken van de diensten van hetzij NOTRS, hetzij een van de Juridische Partners. 

Artikel B 2 Offertes 

B 2.1 Aanbiedingen en offertes van NOTRS zijn steeds vrijblijvend. De verplichting om de op de Website vermelde Juridische Diensten uit te voeren komt eerst tot stand nadat door NOTRS het aanvraagformulier is beoordeeld en zij op grond daarvan bereid is een overeenkomst houdende een verplichting tot het uitvoeren van een Juridische Dienst met Cliënt aan te gaan. NOTRS kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Cliënt redelijkerwijs moet kunnen begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

B 2.2 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod dan is NOTRS daaraan niet gebonden, tenzij NOTRS zulks uitdrukkelijk schriftelijk (daaronder begrepen per email) aanvaardt. 

Artikel B 3 Annulering van een Juridische Dienst 

B 3.1 NOTRS en de Partners behouden zich het recht voor een aanvraag tot een Juridische Dienst te weigeren indien zij de aanvraag op basis van beroepsregels niet kunnen accepteren, dan wel de kwaliteit van hun werk onvoldoende gewaarborgd is, bijvoorbeeld door het ontbreken van voldoende specialistische kennis bij de Juridische Partner of het een vraagstuk betreft naar buitenlands recht. In een dergelijk geval ontvangt de Cliënt zo spoedig mogelijk bericht en zal hem waar mogelijk een alternatief worden aangereikt. 

B 3.2 NOTRS en de Partners behouden zich het recht voor een geaccepteerde opdracht te annuleren indien er na het accorderen van de aanvraag omstandigheden optreden die op basis van beroepsregels annulering van de opdracht eisen. In een dergelijk geval ontvangt de Cliënt zo spoedig mogelijk bericht en zal hem waar mogelijk een alternatief worden aangereikt. 

B 3.3 Wanneer een Juridische Dienst wordt geannuleerd ontstaat er geen recht op terugbetaling van de voor die Dienst betaalde kosten. 

Artikel B 4 Merkregistraties 

B 4.1 Cliënten kunnen ervoor kiezen om diensten op het gebied van merkregistraties af te nemen. Deze diensten staan vermeld op de Website onder merk en merkregistratie (hierna “Merkregistraties”). 

B 4.2 Merkregistraties beperken zich tot het verrichten van merkonderzoeken en merkregistraties bij de officiële merkinstanties. Merkregistraties worden altijd naar beste vermogen door NOTRS uitgevoerd, maar er is nimmer sprake van een resultaatsverbintenis. 

B 4.3 NOTRS schat voor cliënt op voorhand in of voldoende elementen aanwezig zijn om tot een succesvolle registratie te komen, waarna NOTRS overgaat tot registratie. Merkregistraties zijn echter aan subjectiviteit onderhevig. NOTRS doet dan ook nimmer garanties omtrent het succes van een registratie. 

B 4.4 Cliënt begrijpt en aanvaardt dat iedere merkregistratie steeds voor rekening en risico van Cliënt is. NOTRS is niet aansprakelijk voor de weigering tot inschrijving van het merk door de betreffende instantie of door derden ingediende opposities, daaruit voortvloeiende kosten en eventuele schade zowel door Cliënt zelf als door derden geleden. 

Artikel B 5 Aansprakelijkheid 

B 5.1 NOTRS sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade aan derden of indirecte schade bij Cliënt, waaronder begrepen gevolgschade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade, stagnatieschade of winstderving. 

B 5.2 Iedere aansprakelijkheid van NOTRS en/of de Partners voor schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van een Juridische Dienst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door die partij gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van die partij komt. 

B 5.3 De aansprakelijkheid van NOTRS en/of de Partners is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de Cliënt is betaald voor de Juridische Dienst in verband waarmee de schade is ontstaan. 

Artikel B 6 Geschillen 

B 6.1 Op de rechtsverhouding tussen NOTRS, de Partner en Cliënt aangaande Juridische Diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter. 

Administratieve Diensten 

Artikel C 1 Algemeen 

C 1.1 De Artikelen beginnend met een C in de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten houdende een Abonnement voor administratieve diensten, die door NOTRS met klanten (hierna: “Wederpartij”) zijn gesloten, als ook in het algemeen op de overige door NOTRS of door derden namens NOTRS ten behoeve van Wederpartij verrichte Administratieve Diensten. 

C 1.2 Mededelingen via e-mail dan wel op anderszins elektronische wijze worden behoudens tegenbewijs geacht te zijn ontvangen op de dag der verzending. 

C 1.3 Voorwaarden gehanteerd door Wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat die voorwaarden, met uitsluiting van onderhavige voorwaarden, op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. Een enkele verwijzing door Wederpartij naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van Wederpartij met als inhoud de exclusiviteit van deze eigen werking wordt nadrukkelijk afgewezen en leidt mitsdien niet tot toepasselijkheid op de overeenkomst. 

C 1.4 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven onderhavige voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden, tenzij anders overeengekomen, slechts voor één overeenkomst. 

C 1.5 Indien een bepaling van deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk (ver)nietig(d) is, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de (ver)nietig(d)e overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 

Artikel C 2 Offertes, aanbiedingen 

C 2.1 Aanbiedingen en offertes van NOTRS zijn steeds vrijblijvend. De op de website vermelde Abonnementen komen eerst tot stand nadat door NOTRS het aanvraagformulier is beoordeeld en zij op grond daarvan bereid is een overeenkomst houdende een Abonnement met Wederpartij aan te gaan. 

NOTRS kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs moet kunnen begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

C 2.2 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod dan is NOTRS daaraan niet gebonden, tenzij zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk (daaronder begrepen 
e-mail) aanvaardt. 

Artikel C 3 Overeenkomst, Inhoud 

C 3.1 De overeenkomst tussen NOTRS en Wederpartij behelst, tenzij anders is vermeld, een abonnement voor het verrichten van boekhoudkundige c.q. administratieve werkzaamheden als op de Website omschreven (in deze Algemene Voorwaarden te noemen: “het Abonnement”). 

C 3.2 Het Abonnementsgeld wordt per jaar berekend en is afhankelijk van de bedrijfsgrootte van Wederpartij. NOTRS houdt zich het recht toe het Abonnementsgeld te verhogen wanneer de bedrijfsgrootte van Wederpartij daartoe aanleiding geeft, overeenkomstig de op de Website en in de offerte aangeboden pakketten. 

C 3.3 De Wederpartij is op grond van het Abonnement gerechtigd tot de in lid 1 bedoelde dienstverlening, alsmede tot het per e-mail onbeperkt stellen van vragen aan NOTRS over bedoelde werkzaamheden en het per e-mail ter beoordeling voorleggen van stukken aan NOTRS. 

Artikel C 4 Annulering, onderbreking en vertraging 

C 4.1 Indien de uitvoering van de Administratieve Diensten wordt vertraagd of onderbroken terwijl dit niet aan NOTRS is toe te rekenen, worden de gemaakte kosten alsmede het tot dat moment in rekening te brengen honorarium door de Wederpartij aan NOTRS, zonder recht op verrekening of opschorting, vergoed. 

C 4.2 Wederpartij is uitsluitend gerechtigd het Abonnement onder opgave van redenen schriftelijk te annuleren voordat een begin van uitvoering is gemaakt, indien de hierdoor voor NOTRS ontstane schade (onder meer gereserveerde arbeidscapaciteit en voorbereidende werkzaamheden) wordt vergoed. Annulering van het Abonnement bindt NOTRS pas na haar schriftelijke acceptatie. 

Artikel C 5 Prijs en prijswijzigingen 

C 5.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten en omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen vaste vergoeding is overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 

C 5.2 De prijs die NOTRS voor de door haar te verrichten Administratieve Diensten heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. NOTRS is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de overeenkomst sprake is van onvoorziene extra werkzaamheden of stijging van de kosten die in verband met de uitvoering van de overeenkomst of als gevolg van wet- of regelgeving gemaakt moeten worden. 

Artikel C 6 Overeenkomst; duur, opschorting en beëindiging 

C 6.1 Het Abonnement, alsmede iedere andere overeenkomst overeenkomst, tussen NOTRS en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de (aard van de) overeenkomst anders voortvloeit. 

C 6.2 Het Abonnement kan gedurende het eerste jaar slechts worden opgezegd tegen het einde van het eerste jaar. Na het eerste jaar kan het Abonnement worden opgezegd met inachtneming van de termijn van een maand, tegen de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand. 

C 6.3 Indien een Partij geliquideerd wordt, surseance van betaling heeft aangevraagd c.q. gekregen, in staat van faillissement is verklaard dan wel faillissement is/heeft aangevraagd dan wel de wet schuldsanering natuurlijke personen op een partij van toepassing is verklaard, heeft de andere Partij het recht het Abonnement, onder voorbehoud van rechten, per direct te beëindigen. 

C 6.4 Indien Wederpartij enige verplichting niet stipt nakomt of onjuiste gegevens heeft verstrekt of gegevens heeft achtergehouden, is NOTRS gerechtigd de nakoming van alle verplichtingen tegenover Wederpartij op te schorten dan wel het Abonnement geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst is vereist, met behoud van het recht voor NOTRS op het vorderen van schadevergoeding. Al hetgeen Wederpartij op dat moment verschuldigd is aan NOTRS, wordt onmiddellijk opeisbaar. 

C 6.5 NOTRS is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of het Abonnement te ontbinden, indien: 
Wederpartij de (betalings-)verplichtingen uit het Abonnement niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; haar na het afsluiten van het Abonnement blijkt van omstandigheden welke goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen uit het Abonnement niet (correct) zal nakomen; Wederpartij de bij het sluiten van het Abonnement verlangde zekerheid niet (correct) stelt; of 

door vertraging bij Wederpartij niet langer van NOTRS kan worden gevergd dat zij de verplichtingen uit het Abonnement tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 

C 6.6 NOTRS is bevoegd de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Wederpartij of derden op te schorten, totdat alle opeisbare vorderingen volledig zijn voldaan. 

C 6.7 Indien het Abonnement wordt ontbonden zijn de vorderingen van NOTRS onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel C 7 Termijn en wijze van uitvoering van de Administratieve Diensten 

C 7.1 Wederpartij is gehouden volledige medewerking te verlenen en NOTRS alle benodigde informatie tijdig te verschaffen. 

C 7.2 De uitvoering van de Administratieve Diensten geschiedt binnen de gangbare daarvoor ingeplande dan wel overeengekomen tijd. Een opgegeven of overeengekomen termijn van uitvoering is indicatief en is geen fatale termijn. NOTRS is, ook bij een eventueel overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de Wederpartij haar in gebreke heeft gesteld en dient alsdan eerst in de gelegenheid te worden gesteld haar prestatie te herstellen c.q. te verbeteren. Indien door Wederpartij via de Website of via e-mail een adviesvraag aan NOTRS wordt voorgelegd, dan zal NOTRS binnen twee werkdagen contact met Wederpartij doen opnemen. 

C 7.3 Indien tijdens de uitvoering van een Administratieve Dienst blijkt dat ten gevolge van aan NOTRS onbekende omstandigheden of door overmacht, de Administratieve Dienst niet uitvoerbaar is, heeft NOTRS het recht het Abonnement zodanig te wijzigen dat de uitvoering daarvan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten zullen tussen partijen worden verrekend. 

C 7.4 NOTRS is gerechtigd het Abonnement of onderdelen daarvan te laten uitvoeren door derden en treedt daarbij, behoudens afwijkende afspraken, op als gemachtigde van Wederpartij c.q. opdrachtgever. NOTRS is bevoegd om namens Wederpartij eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden. Indien de opdracht (tijdens of na de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden) wordt uitgebreid, dan zijn de onderhavige voorwaarden daarop eveneens onverkort van toepassing. 

Artikel C 8 Geheimhouding en exclusiviteit 

C 8.1 NOTRS is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Administratieve Diensten zijn betrokken. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, NOTRS een informatieplicht opleggen, of voor zover Wederpartij NOTRS van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van NOTRS of met de met haar samenwerkende derden, voor zover zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk is. 

C 8.2 NOTRS is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Wederpartijen, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. 

Artikel C 9 Bezwaren 

C 9.1 Wederpartij is gehouden met bekwame spoed na het verrichten van de werkzaamheden te onderzoeken of NOTRS de Administratieve Diensten deugdelijk heeft uitgevoerd. Bezwaren dienen, middels schriftelijke opgave welke zodanig is gespecificeerd dat NOTRS op grond daarvan adequaat kan handelen, plaats te vinden binnen 14 dagen na de afronding van de werkzaamheden, bij gebreke 

waarvan de nakoming van de verplichtingen uit het Abonnement tussen partijen als deugdelijk geldt. 

C 9.2 NOTRS is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. 

Artikel C 10 Betaling 

C 10.1 Het betaling voor de Administratieve Diensten is voor iedere maand telkens bij vooruitbetaling verschuldigd, te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting, verrekening of opschorting. Bij niet tijdige betaling is Wederpartij direct van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist, en kan Wederpartij geen aanspraak maken op de uit hoofde van het Abonnement overeengekomen Administratieve Diensten. 

C 10.2 Bij niet tijdige betaling is de Wederpartij een rentevergoeding van 1% per maand of een gedeelte van een maand verschuldigd of, indien de wettelijke rente hoger is, een vergoeding ter hoogte daarvan, alsmede de volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de daarover berekende rente, met een minimum van € 250. 

C 10.3 Een klacht ten aanzien van de uitgevoerde Administratieve Diensten of leveranties schort de betalingsverplichting van Wederpartij niet op. 

Artikel C 11 Aansprakelijkheid misverstanden 

C 11.1 Wederpartij draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van het Abonnement indien deze hun oorzaak vinden in door NOTRS niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere informatie. 

Artikel C 12 Overmacht 

C 12.1 Indien NOTRS de verplichtingen uit het Abonnement niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt als gevolg van een op grond van de wet dan wel van buitenkomende, niet-toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen ziekte of computerstoring, wordt de verplichting tot nakoming opgeschort tot het tijdstip dat nakoming wel mogelijk is, zonder dat sprake is van verzuim. 
Wederpartij kan alsdan geen schadevergoeding vorderen. 

C 12.2 NOTRS zal van overmacht zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de Wederpartij. Wederpartij heeft alsdan het recht het Abonnement met inachtneming van een termijn van één (1) maand, zonder recht op schadevergoeding, schriftelijk op te zeggen, waarbij de tot dat tijdstip door NOTRS uitgevoerde Administratieve Diensten vergoed dienen te worden. 

Artikel C 13 Aansprakelijkheid 

C 13.1 NOTRS en/of de Partners zijn nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met de uitvoering van een Administratieve Dienst, indien die schade het directe gevolg is van een handelen of nalaten van Wederpartij zelf (zoals: het niet op tijd aanleveren van cijfers, of het aanleveren van onjuiste cijfers). 

C 13.2 NOTRS en/of de Partners zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zijdens de Wederpartij, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid zijdens NOTRS en/of de Partners. 

C 13.3 Iedere aansprakelijkheid van NOTRS en/of de Partners voor schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van een Administratieve Dienst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door Wederpartij voor die Administratieve Dienst is betaald in de 2 maanden voorafgaand aan het ontstaan 

van de schade in verband waarmee de aansprakelijkheidsstelling is gedaan, met een maximum van € 500,=. 

Artikel C 14 Intellectueel eigendom 

C 14.1 NOTRS behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij (heeft) gebruikt of voortgebracht ter zake de Administratieve Diensten, voor zover daarop in juridische zin rechten kunnen bestaan of gevestigd worden. 

C 14.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten, waaronder onder meer begrepen werkwijzen, tekstmateriaal en adviezen, te verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter hand te stellen anders dan in de gebruikelijke uitoefening van de onderneming van Wederpartij en na volledige betaling aan NOTRS. 

C 14.3 Het is NOTRS toegestaan tekst- en/of beeldinformatie betreffende een project waarbij zij op enigerlei wijze betrokken is (geweest), te gebruiken voor promotiedoeleinden. 

Artikel C 15 Geschillen, verjaring en toepasselijk recht 

C 15.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat er een geschil aanwezig is, wordt beheerst door Nederlands recht en voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

C 15.2 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ter zake de uitvoering van de overeenkomst beloopt, in afwijking van de wettelijke termijn, één (1) jaar, te rekenen vanaf de dag van de afronding van de werkzaamheden. 

Abonnementsdiensten 

Artikel D 1 Algemeen 

D 1.1 De Artikelen beginnend met een D in de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gebaseerd op abonnementsvormen houdende de verplichting tot het verschaffen van notariële diensten (hierna: de “Notariële Diensten”) door NOTRS aan wederpartij (hierna: “Cliënt”). 

Artikel D 2 Toepasselijkheid 

D 2.1 De Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van Notariële Diensten door NOTRS, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Cliënt en NOTRS, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door NOTRS gedane aanbiedingen en/of offertes. 

D 2.2 Bedingen waarin van de Algemene Voorwaarden wordt afgeweken worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

D 2.3 Indien enig Artikel, deel uitmakend van de Algemene Voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert. 

Artikel D 3 Gegevens en informatie 

D 3.1 NOTRS is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien Cliënt alle door NOTRS verlangde en/of benodigde gegevens tijdig in de vorm en op de wijze als door NOTRS gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat Cliënt de benodigde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Cliënt. 

D 3.2 Cliënt is gehouden NOTRS onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. 

D 3.3 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan NOTRS verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. 

Artikel D 4 E-mail en internetgebruik 

D 4.1 Cliënt en NOTRS kunnen door middel van elektronische post, waaronder e-mail, met elkaar communiceren. 

Artikel D 5 Uitvoering van de opdracht 

D 5.1 NOTRS bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Cliënt kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien NOTRS bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van Cliënt derden wenst in te schakelen, zal NOTRS daartoe slechts overgaan met goedkeuring van Cliënt. 

D 5.2 NOTRS zal de Notariële Diensten naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; NOTRS kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. 

D 5.3 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen. 

D 5.4 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Cliënt niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij NOTRS de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. 

Artikel D 6 IE-Rechten 

D 6.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die NOTRS bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, opinies, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan NOTRS, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. 

D 6.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van NOTRS is het Cliënt niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren, onverminderd het bepaalde in Artikel D 7.3. 

Artikel D 7 Geheimhouding 

D 7.1 NOTRS en/of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan NOTRS zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, waaronder niet begrepen derden betrokken bij de uitvoering van de opdracht. Deze verplichting geldt niet indien er sprake is van een wettelijke plicht of beroepsplicht tot bekendmaking of indien Cliënt NOTRS van zijn geheimhoudingsplicht heeft ontheven. 

D 7.2 NOTRS is slechts gerechtigd de informatie die aan hem door Cliënt ter beschikking wordt gesteld alsmede andere gegevens en informatie waarvan NOTRS bij de uitvoering van zijn opdracht kennis heeft genomen, aan te wenden voor het doel waarvoor zij is verkregen alsmede ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van NOTRS waaronder begrepen het door NOTRS of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor NOTRS voor zichzelf optreden in een tucht-, straf-, civiel- of bestuursrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn alsmede om voornoemde procedures te voorkomen. 

D 7.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van NOTRS is het Cliënt niet toegestaan de inhoud van rapporten, adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van NOTRS openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van NOTRS, op Cliënt een wettelijke plicht of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Cliënt of één van de voor haar werkzame bestuurders of werknemers voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure. 

Artikel D 8 Persoonsgegevens 

D 8.1 In het kader van een opdracht door Cliënt aan NOTRS verstrekte persoonsgegevens zullen door NOTRS met de grootst mogelijke zorg en conform toepasselijke wet- en regelgeving worden behandeld. Het beleid van NOTRS aangaande persoonsgegevens wordt nader omschreven in de privacy verklaring op de website van NOTRS (https://www.NOTRS.com/privacy/). 

Artikel D 9 Honorarium 

D 9.1 Cliënt is aan NOTRS een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de door NOTRS vooraf aangeboden vergoeding. 

Artikel D 10 Betaling 

D 10.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur of de incasso mogelijkheid aangegeven bank- of girorekening binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Cliënt in verzuim is. 

D 10.2 Alle buitengerechtelijke kosten die NOTRS heeft in verband met de incasso van een vordering op Cliënt zijn voor rekening van Cliënt. 

D 10.3 Alle kosten die NOTRS heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen Cliënt zijn voor rekening van Cliënt, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij NOTRS als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. 

D 10.4 NOTRS behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Cliënt daartoe naar het oordeel van NOTRS aanleiding geeft – van Cliënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan NOTRS gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. 

Artikel D 11 Reclames 

D 11.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Cliënt reclameert, dan wel, indien Cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan NOTRS te worden kenbaar gemaakt 

D 11.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van Cliënt niet op, behoudens voor zover NOTRS aan Cliënt te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht. 

D 11.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft NOTRS de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Cliënt reeds betaald honorarium naar evenredigheid. 

Artikel D 12 Aansprakelijkheid 

D 12.1 Iedere aansprakelijkheid van NOTRS en/of de Partners voor schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van een notariële Dienst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door die partij gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van die partij komt. 

D 12.2 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens in Artikel D 12.1 voornoemde verzekering(en) wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid van NOTRS en/of de Partners is beperkt tot het bedrag dat door Cliënt voor die notariële Dienst is betaald in de 6 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in verband waarmee de aansprakelijkheidsstelling is gedaan. 

D 12.3 Onder iedere omstandigheid is de aansprakelijkheid van NOTRS en de Partners voor schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van een Belastingadvies Dienst beperkt tot een gezamenlijk maximum van € 5.000,=. 

Artikel D 13 Geschillen en forumkeuze 

D 13.1 Vorderingen die Cliënt meent te hebben of heeft tegen leden van het Netwerk, in verband met de overeenkomst, kunnen alleen tegen NOTRS worden ingesteld. 

D 13.2 Op alle overeenkomsten tussen Cliënt en NOTRS is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en is uitsluitend de bevoegde Nederlandse bevoegd om kennis te nemen van het geschil. 

Bijlage 1 Partners 

Notariële Partner (Partner voor Notariële Diensten) 

– DeHeng Civil Code N.V. 

Snelscan